Nghiên cứu kỹ thuật và các bài kiểm tra so sánh về chất cách điện mỏng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Nghiên cứu kỹ thuật và các bài kiểm tra so sánh về chất cách điện mỏng. Hiệu suất nhiệt ban đầu của sản phẩm phản chiếu mỏng (PMR)

Phiên bản CSEC, Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Xây dựng.

Bối cảnh và phạm vi nghiên cứu

Le CSTC ainsi que d’autres organismes, dont les pouvoirs publics, sont aujourd’hui confrontés à des demandes d’information en nombre croissant concernant les produits appelés communément « produits minces réfléchissants » (PMR). Les pouvoirs publics, partenaires de cette étude, souhaitent des clarifications quant aux caractéristiques de ce type de produit, notamment en vue de l’application de la réglementation thermique en vigueur dans chaque Région du pays.
Là một trong những nhiệm vụ của CSEC là tiến hành nghiên cứu khoa học và công nghệ để thông tin tốt hơn cho ngành xây dựng về sự tiến triển của vật liệu và kỹ thuật thực hiện, BBRI đã được yêu cầu đề xuất một nghiên cứu về các buổi biểu diễn nhiệt PMR.Nghiên cứu này cho phép xác định hiệu suất nhiệt của một số sản phẩm này, chủ yếu dựa trên chiến dịch đo lường thực hiện tại trạm thực nghiệm của CSEC.

Một sản phẩm phản chiếu mỏng bao gồm phần trung tâm của một lớp mỏng vật liệu (bọt nhựa, bọt khí giữ bọt khí hoặc chất liệu xơ) được phủ một hoặc hai mặt của tấm phản chiếu (tấm nhôm hoặc nhôm nhôm). Một số sản phẩm có nhiều lớp, các lớp được tách ra bằng các tấm phản chiếu trung gian. Tổng độ dày thường là giữa 5 và 30 mm.
Chỉ có hiệu suất nhiệt của sản phẩm trong giai đoạn mùa đông mới được nghiên cứu.

Không tính đến năng lượng mặt trời (hệ số năng lượng mặt trời) của cấu trúc với PMR, cũng như các đặc tính khác như chống lại sự khuếch tán hơi nước, cách điện âm hoặc phản ứng với lửa.

Hiệu suất nhiệt được đo bằng các sản phẩm ở trạng thái ban đầu, tức là khi chúng được các nhà sản xuất cung cấp và đặt một cách lý tưởng.

Ảnh hưởng của các điều kiện sử dụng và việc thực hiện về hiệu suất nhiệt của sản phẩm cũng như ảnh hưởng của sự xuống cấp có thể của tính chất nhiệt theo thời gian chưa được nghiên cứu.

Phương pháp chung của nghiên cứu cũng như đề xuất cho một thủ tục kiểm tra đã được trình bày cho các đối tác khác nhau và thảo luận trước khi bắt đầu chiến dịch đo lường. Mỗi đối tác (các cơ quan nhà nước, các chuyên gia khoa học và các nhà sản xuất) đã có cơ hội để bình luận. Các nghiên cứu này đã được đưa vào chương trình làm việc khi hai bên thống nhất đồng ý tham gia nghiên cứu (hai chuyên gia về khoa học và CSEC).

Phương pháp được sử dụng là để xác định hiệu suất nhiệt của PMR, một mặt, trên cơ sở các phép đo trong phòng thí nghiệm (dưới điều kiện biên cố định), và mặt khác, trên cơ sở các phép đo được thực hiện trong tế bào của được kiểm tra theo các điều kiện bên ngoài thực tế (chế độ xăng không cố định). Kết quả của hai loại phép đo được so sánh với nhau cũng như với kết quả tính toán được thực hiện theo các tiêu chuẩn có hiệu lực.

Phụ lục 2 (35) cung cấp tổng quan chung về quy hoạch của nghiên cứu (tổ chức các cuộc họp chính, các kỳ kiểm tra, ...).

Read more: để cô lập với một lưỡi của không khí? và đọc chất cách điện mỏng là giải pháp cách nhiệt có thể chấp nhận được?


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Nghiên cứu kỹ thuật và các bài kiểm tra so sánh về chất cách điện mỏng

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *